Company logo Bio-Assistance
Twój partner w pracach B+R nad nowymi lekami
Taking a blood sample

Usługi w zakresie badań klinicznych

Bio-Assistance może wykonać na zlecenie następujące czynności:

 • Planowanie projektu badań klinicznych
 • Selekcję i nadzorowanie CRO
  • Definiowanie zakresu i podział zadań i odpowiedzialności
  • Werifikowanie kompetencji CRO
  • Negocjowanie warunków, zawieranie umów i zarządzanie umowami w celu zapewnienia przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) i warunków umowy
  • Sprawdzanie raportów z postępu badań i wizyt monitorujących aby zapobiec potencjalnym problemom
  • Audyty
  • Sprawdzanie protokółów i raportów badań klinicznych
 • Przygotowywanie dokumentacji do badań:
  • Broszura badacza
  • Formularze świadomej zgody i informacja dla pacjenta
  • Dokumentacja badanego produktu leczniczego (IMPD)
  • Dokumentacja dla Komisji Bioetycznych
  • Redagowanie aplikacji IND i CTA
 • Organizowanie spotkań z władzami regulacyjnymi w USA, Kanadzie czy w Unii Europejskiej
 • Import/export i dystrybucję materiałów klinicznych
 • Zarządzanie ośrodkami klinicznymi aby zapewnić przestrzeganie zasad GCP
 • Raportowanie do sponsora, władz regulacyjnych i Komisji Bioetycznych